Výjevy z Nového zákona

     Nový zákon je radostnou zvěstí o životě, veřejném působení, utrpení, mučednické smrti, zmrtvýchvstání a nanebevstoupení Ježíše Krista, o vzniku církve a jejím šíření za pomoci apoštolů. Všechny knihy Nového zákona byly sepsány v řečtině, které byly v průběhu 1. století po Kr. soustředěny ve sbírce. Avšak o kompletním díle se dovídáme až roku 393 po Kr. Křesťané přeložili v druhé polovině 2. století Starý zákon i Nový zákon do latiny, z něhož vzešla Vulgáta, jejíž autorství je připisováno sv. Jeronýmovi (348-420). Tento překlad byl v katolické církvi považován od poloviny 16. století za kanonický. 

     Bible a Nový zákon patří k nevyčerpatelným zdrojům křesťanského umění již od raných dob. První křesťanské náměty pocházejí z 3. století po Kr.z prostředí katakomb, podzemních pohřebišť s množstvím chodeb, jejichž stěny byly pokryty malbami a v nichž byly uloženy sarkofágy s reliéfní výzdobou. Další staletí ukázala bohatou rozmanitost námětů křesťanské ikonografie. Vše od počátku až do konce bylo vytvořeno pro větší slávu Boží. 

 

Raffael, Sixtinská madona (detail), 1513

Raffael, Sixtinská madona (detail), 1513; galerie Drážďany